T&C — Happenings Partners.

1. GENERELLE OPLYSNINGER.
Happenings Group A/S
Klostergade 56 B
8000 Aarhus C
CVR nr.: 40979956
Telefon: +45 31 45 09 14
E-mail: legal@happenings.dk
2. BEGREBSFORKLARING
Ved en happening eller happenings i flertal forstås alle begivenheder/arrangementer, der kan købes billetter til gennem Happenings Group A/S’ mobil- og webapplikation Happenings (Herefter omtalt “Appen”). Partners.happenings.dk (Omtalt "Partners" og "Partnermodulet") dækker over systemet, hvorfra en Happenings Partner opretter en happening. Tilsammen udgør Partners og Appen “Platformen”. Ved en Happenings Partner, (Omtalt “HP” eller “Arrangøren”) forstås instansen/skolen/udvalget/personerne, der har oprettet begivenheden, og som står som afsender heraf.
3. INFORMATIONER OM ARRANGEMENTER
I det følgende accepterer HP, at Happenings Group A/S (Herefter omtalt “HG”, “Vi”, “Vores”, “Os”) opbevarer information om denne, samt om Arrangørens happenings og tilkendegiver, at HP er indforstået med indholdet af nærværende vilkår og betingelser. Arrangøren har ansvaret for, at de oplysninger, der videregives til billetkøberne i Appen, er korrekte og fyldestgørende. Arrangøren har derfor også fri adgang til at ændre i arrangementets information inden arrangementet begynder.
4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Ved at oprette indhold/attraktioner/begivenheder på Happenings platform giver Arrangøren Happenings ret til at kopiere, vise og distribuere indholdet samt indarbejde det i andre værker. Denne tilladelse er uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv og global. Arrangøren indestår for, at alle billeder, tekster og andet der bruges af Arrangøren i Happenings-applikationen, ikke krænker tredjemands rettigheder.
5. PRISER.
Der tages forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages samtidig forbehold for udsolgte varer. Alle priser er opgjort eksklusive moms.
6. GEBYRER.
Der pålægges arrangøren et gebyr på 2,5%, med et fast minimumsgebyr på kr 5,00 ex moms ved salg billetter til arrangementer. Disse gebyrforhold omfatter produktet Adgangsbilletter, og gør sig gældende, medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt mellem HP og HG. Gebyrer omfatter ikke happenings, der er gratis at deltage i for billetkøberen. For produkter, f.eks. drinkskuponer, som sælges gennem Happenings, faktureres pr. solgt produkt 5% af totalbeløbet, dog min kr 2,00 ex moms. For tildelte billetter faktureres fast kr 5,00 ex moms, medmindre andet er aftalt mellem HP og HG. For refunderinger faktureres kr 0,00. ‍ Arrangøren har mulighed for at refundere adgangsbillet ex. gebyr retur til billetkøberen. Dette vil altid være et anliggende mellem billetkøber og HP. Alle gebyrer faktureres til arrangøren, og fratrækkes den samlede udbetaling.
7. BETALING.
Happenings Group A/S modtager betaling aconto fra billetkøberen på vegne af arrangøren. Gebyrer fratrækkes den samlede pris, som en billet er sat til. Happenings Group A/S modtager betaling med VISA, VISA Electron, Mastercard, PayPal, MobilePay, Apple Pay & Google Pay. Betalingen vil først blive trukket på billetkøberens konto, når varen afsendes. Alle beløb er i Danske Kroner og ex. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.
8. UDBETALING.
Pengestrømmene forløber sig således, at Arrangøren modtager billetindtægterne efter, at en happening er afholdt. HG modtager billetindtægterne aconto, og udbetaler billetprisen (minus gebyrer) til arrangøren. Udbetaling sker 1-3 hverdage efter arrangementet er afholdt. Faktura sendes automatisk via PDF til finansredaktører og kontoejer, og kan altid findes i Partnermodulet. Faktura kan sendes via EAN, såfremt EAN-nummer er oplyst i Partnermodulet.
9. FORHOLDET MELLEM HAPPENINGS GROUP A/S OG ARRANGØREN.
Happenings Group A/S formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.
10. FORHOLDET BESTÅR SÅLEDES MELLEM BILLETKØBEREN OG ARRANGØREN.
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Happenings Group A/S har intet ansvar over for kunden vedrørende arrangørers rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås hos Happenings Group A/S. I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Arrangøren forbeholder sig ret til, i sjældne og/eller ekstraordinære tilfælde, at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, delvis gennemførelse af et arrangement sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes. Se hertil arrangørens information om arrangementet.
11. LEVERING - BILLETTER.
Happenings Group A/S leverer billetten til billetkøberen på vegne af arrangøren. Arrangøren leverer selv arrangementet til billetkøberen. Ansvaret for arrangementet tilfalder således også arrangøren. Billetten leveres som eTicket. Billetten leveres herefter til billetkøberen i mobilapplikationen ’’Happenings’’ eller på Happenings web-app (https://app.happenings.dk).
12. REKLAMATIONSRET.
Idet, Happenings Group A/S udelukkende formidler salget mellem billetkøberen og arrangøren, kan der på intet tidspunkt reklameres overfor Happenings Group A/S. Al reklamation vil således ske til arrangøren. Happenings Group A/S kan være behjælpelig med kontaktoplysninger på arrangøren overfor billetkøberen.
13. REFUSION.
Hvorvidt billetkøberen er berettiget til refusion, er udelukkende et anliggende mellem billetkøberen og dig som arrangør. Happenings er ikke berettiget til at foretage refunderinger på vegne af Arrangøren, uden forudgående skriftlig tilladelse, medmindre den pågældende situation omfatter en fejl i Appen. Hvis der er tale om refusion, og Happenings Group A/S stadig er i besiddelse af købesummen, vil Happenings Group A/S tilbagebetale købesummen på vegne af arrangøren. I så fald bedes billetkøberen medsende transaktionsoplysninger som kan kopieres fra billetten i Happenings, herunder ordre-id, således det aftalte beløb kan overføres. Det samlede beløb tilbagebetales billetkøberen og gebyret bliver trukket fra udbetalingen eller sendt som faktura i tilfælde af aflysning. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger, og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.
14. RETUR -/FORTRYDELSESRET.
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Billetkøberen kan således som udgangspunkt ikke fortryde sit køb. ‍ Der kan være fortrydelsesret i det tilfælde, at der er tale om et tilkøb/tilføjelser til et arrangement. Dette vil fremgå særskilt ved køb af disse tilføjelser. ‍
15. UDØVELSE AF REKLAMATIONS- OG/ELLER FORTRYDELSESRET.
Hvis billetkøberen ønsker at gøre brug af sin reklamations- og/eller fortrydelsesret over for arrangøren, skal billetkøberen tage direkte kontakt til arrangøren, og derefter returnere varen til ham. Arrangøren vil derefter tilbagebetale købesummen til billetkøberen. Såfremt Happenings Group A/S stadig er i besiddelse af købesummen vil tilbagebetaling muligvis ske af Happenings Group A/S på vegne af arrangøren.
16. OPSIGELSE AF AFTALE.
Ønsker HP at opsige brugen af platformen, samt ophæve de indgåede forpligtelser i Databehandleraftalen, er det HP's kontoejer, der har skal fremsende en elektronisk meddelse, der indeholder en frist for hvornår samarbejdet ønskes afsluttet. I forhold til slettepolitikker og opbevaring af data henvises til den indgåede databehandleraftale mellem HP og HG.
17. RETTET TIL AT BLIVE GLEMT/SLETTET.
Såfremt en bruger i Appen, har et sendt en anmodning om at blive slettet, er det et krav, at anmodningen kommer fra den dataansvarlige i henhold til GDPR. Det betyder, at brugeren skal rette henvendelse til den dataansvarlige, som efterfølgende skal rette henvendelse til Happenings Group A/S.
18. FORCE MAJEURE.
Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for Happenings eller Arrangørens kontrol, og som disse ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. strejker, lock-out, krig, epidemier, pandemier, it-nedbrud, m.v., suspenderes aftalens rettigheder og pligter for parterne i det tidsrum force majeure består.
19. GENERELLE VILKÅR.
Disse vilkår og betingelser er omfattet af dansk rets almindelige regler. Happenings Group A/S forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er Arrangørens ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.
20. KLAGEMULIGHEDER.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. ‍ Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: legal@happenings.dk Senest opdateret: 28. oktober 2022