Vilkår og betingelser

1. Indledende
‍1.1 Velkommen til Happenings. Følgende er vilkår, regler eller betingelser for brug af smartphoneapplikationen Happenings. Ved at acceptere disse vilkår, regler og betingelser giver du således samtykke og kan derefter frit afbenytte app’en.

1.2 Ved at acceptere nærværende vilkår og betingelser erklærer du at have læst og forstået vilkårene, og at du er gjort særligt opmærksom på, at der gælder byrdefulde bestemmelser, herunder bl.a. for så vidt angår forudbetaling, værneting og begrænsning af Happenings ansvar.

1.3 Disse vilkår og betingelser gælder i forholdet mellem billetkøberen eller købere af andre ydelser eller produkter (benævnt ”billetkøberen”), Happenings Group A/S og samtlige de med Happenings Group A/S koncernforbundne selskaber og privatpersoner (benævnt ”Happenings”) og arrangøren af events (benævnt ”arrangøren” og/eller "billetsælgeren"). Alle nævnte parter benævnes kollektiv "parterne". Alle parter skal oprette en bruger og et login ved oprettelse.

1.4 Arrangøren skal gøre sig bekendt med disse vilkår og betingelser forinden oprettelse af en attraktion/begivenhed på Happenings platform, og billetkøberen skal gøre sig bekendt med disse forinden køb af billetter samt andre køb gennem Happenings platform. Vilkår og betingelserne gælder både for billetkøb/salg og for køb/salg af andre ydelser og produkter via Happenings platform.


2. Resume
‍2.1 Vilkår og betingelserne gælder i sin helhed, men nedenfor angives en række væsentlige forhold:

2.1.1 Billetten erstattes ikke ved bortkomst og køb kan ikke fortrydes.

2.1.2 Billettens samlede pris udregnes på følgende måde; billetpris + 4,50 kr. i servicegebyr.

2.1.3 Happenings’ ydelse består i at levere de købte billetter til billetkøberen samt at formidle betalingen til arrangøren, dermed leverer Happenings således ikke dét, der købes billetter til, men stiller alene en platform til rådighed. Både privatpersoner og erhvervsdrivende kan oprette attraktioner/begivenheder på Happenings online platform.

2.1.4 Idet der betales for levering af billetten, forudbetales attraktionen/begivenheden samtidig.

2.1.5 Billetten refunderes ikke af Happenings, uanset årsagen til at billetten ønskes refunderet, men billetkøberen kan søge sig fyldestgjort hos arrangøren. Billet- og kortgebyr refunderes ikke.

2.1.6 Happenings har intet ansvar over for billetkøberen for arrangørens forhold, herunder hæfter Happenings ikke i tilfælde af arrangørens betalingsstandsning, konkurs, aflysning af attraktionen/begivenheden eller eventuelle andre reklamationer vedrørende attraktionen/begivenheden. Al henvendelse herom skal rettes direkte til arrangøren.

2.1.7 Happenings og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer som skyldes kopiering af billet.

2.1.8 Happenings og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer som misligholdelse af alder, eks. dokumentfalsk (udgivelse af at være en anden eller at en billetkøber ikke er gammel nok til en attraktionen/begivenheden.)

2.1.9 Happenings står ikke til ansvar for arrangørens valg af evt. afvisningsgrund, eks. alder, påklædning, opførsel, karantæne, m.fl. Det er ydermere udelukkende arrangørens ansvar og beslutning om hvorvidt billetkøberen kan få refunderet billetten eksklusiv gebyr.

2.1.10 BEMÆRK AT KLIK PÅ "BRUG-BILLET"-FUNKTIONEN FORUD FOR EN ATTRAKTION/BEGIVENHED MEDFØRER, AT BILLETTEN GÅR TABT OG IKKE KAN GENDANNES. DET ER ALENE ARRANGØREN, DER SKAL TRYKKE PÅ BRUG-BILLET-FUNKTIONEN.

2.1.11 Happenings kan til enhver tid ændre nærværende vilkår og betingelser uden varsel. Oplysning herom vil tilgå parterne ved næstfølgende log-in på Happenings platform.


3. Forholdet mellem billetkøberen, Happenings og arrangøren
‍3.1 Aftaleforholdet vedrørende en attraktion/begivenhed, m.v., eksisterer direkte mellem billetkøberen og arrangøren.

3.2 Happenings formidler udelukkende salg af billetter, m.v., mellem billetkøberen og arrangøren. Happenings er således ikke agent eller distributør for arrangøren eller på anden måde hæftende for arrangøren. Happenings’ ydelse består i at levere de købte billetter til billetkøberen samt at formidle betalingen til arrangøren, og Happenings leverer således ikke det, der købes billetter til. Arrangørens billetter bliver på intet tidspunkt Happenings ejendom.


4. Ydelses- og produktbeskrivelser, m.v.
4.1 Der kan være afvigelser mellem den annoncerede attraktion/begivenhed og den reelle attraktion/begivenhed. Happenings kan ikke garantere at ydelse- eller produktbeskrivelsen og andet indhold på platformen er retvisende, fuldstændigt, ajourført eller fejlfri.

4.2 Arrangøren er ansvarlig overfor billetkøberen i forhold til beskrivelsen og indholdet af den attraktion/begivenhed, arrangøren har oprettet på Happenings platform. Happenings har ikke forudgående eller efterfølgende godkendt dette.

4.3 Hvis en ydelse ikke svarer til det beskrevne, er den eneste mulighed at henvende sig til arrangøren eller leverandøren af ydelsen.

4.4 Som billetkøber er der risiko for, at blive eksponeret for information og indhold, der er stødende, uanstændigt, forkert, vildledende eller på anden måde uønsket.

4.5 Happenings har til enhver tid ret til, uden forudgående accept, at fjerne indhold, som Happenings vurderer er stødende, misvisende eller ulovligt.

4.6 Happenings har til enhver tid ret til at lukke for salget samt fjerne attraktioner/begivenheder fra applikationen såfremt attraktion/begivenhed vurderes at være uegnet for platformen.


‍5. Priser og gebyrer
5.1 Arrangøren fastsætter udsalgsprisen for billetter, der sættes til salg på Happenings online platform.

5.2 MobilePay er det eneste betalingsmiddel, som kan anvendes på Happenings online platform.

5.3 Happenings opkræver et billetgebyr for billetter solgt gennem applikationen. Gebyret beregnes af 1% af billetprisen (min. 1,00 kr. inkl. moms) + 1% af billetprisen (min. 2,50 kr. inkl. moms). Der vil dog aldrig være gebyr på gratis billetter.

5.4 Bemærk, at der ved betaling via MobilePay kan blive opkrævet kort-/betalingsgebyr hos billetkøberne. Ved brug af udenlandske betalingskort vil gebyret være højere end ved brug af Dankort.


6. Betaling
6.1 Billetkøberne kan betale med samtlige kort som MobilePay accepterer. Læs her MobilePays betingelser. Al kommunikation mellem billetkøberne og Happenings’ system foregår krypteret.


7. Levering af billetter
7.1 De købte billetter leveres som elektroniske billetter til den pågældende billetkøber og bruger af Happenings. på Happenings platform/applikation.

7.2 Der vil blive sendt en kvittering til den angivne e-mailadresse (i indstillinger) umiddelbart efter et køb.

7.3 BEMÆRK AT KLIK PÅ "BRUG-BILLET"-FUNKTIONEN FORUD FOR EN ATTRAKTION/BEGIVENHED MEDFØRER, AT BILLETTEN GÅR TABT OG IKKE KAN GENDANNES. DET ER ALENE ARRANGØREN, DER SKAL TRYKKE PÅ BRUG-BILLET-FUNKTIONEN.

7.4 Har billetkøberen ikke modtaget sin billet umiddelbart efter købet, rettes henvendelse til Happenings på support@happenings.dk.

7.5 Til nogle attraktioner/begivenheder tilbyder arrangører at en billetkøber tillige kan erhverve et garderobenummer på forhånd. Købet foregår gennem Happenings online platform. Arrangøren oplyser et garderobenummer til en billetkøber til attraktionen/begivenheden, som derefter kan indskrives i Happenings applikation. Happenings har intet ansvar for tabte eller stjålne genstande over for billetkøberen.


8. Udbetaling af købesummen
8.1 Ved formidling af salg af billetter modtager Happenings betaling fra billetkøberen for samtidig levering af billetten. Betalingen udgør et vederlag til Happenings (billetgebyret), samt betaling for attraktionen/begivenheden som Happenings skal videreformidle til arrangøren. Betalingen udgør således samtidig forudbetaling til arrangøren for deltagelse i den attraktion/begivenhed, der fremgår af billetten.

8.2 Arrangøren anerkender, at Happenings i tilfælde af aflysning af en attraktion/begivenhed, er berettiget (men ikke forpligtet) til at refundere billetkøberen købesummen.

8.3 Billetkøberen anerkender og accepterer, at Happenings’ ydelse (som Happenings vederlægges billetgebyr for) består i at levere de købte billetter til billetkøberen og at formidle betalingen til arrangøren. Happenings leverer således ikke den attraktion/begivenhed, m.v., der købes billetter til. Samtidig anerkender og accepterer billetkøberen, at vedkommende – uanset om Happenings har videreformidlet billetbeløbet til arrangøren eller ej – ikke kan gøre krav om tilbagebetaling gældende overfor Happenings, men at dette skal ske overfor arrangøren.

8.4 Happenings udbetaler - medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Happenings og arrangøren - billettens pris til arrangøren, under forudsætning af at attraktionen/begivenheden er gennemført og købet er effektueret. Udbetalingen til arrangøren foretages derfor efter attraktionens/begivenhedens gennemførelse.

8.5 Endelig udbetaling til arrangøren sker således sædvanligvis efter attraktionens/begivenhedens gennemførelse, og arrangøren er først berettiget til at modtage beløbet på dette tidspunkt. Medmindre andet skriftligt aftales mellem Happenings og arrangøren.

8.6 Beløbet forfalder til betaling umiddelbart dagen efter attraktionens/begivenhedens gennemførelse, medmindre andet aftales skriftligt mellem Happenings og arrangøren. Dog senest inden for 4 arbejdsdage efter attraktionens/begivenhedens afslutning.

8.7 Såfremt arrangøren ikke gennemfører begivenheden/event, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte attraktioner/begivenheder og Happenings er berettiget (men ikke forpligtet) til at refundere købesummen med fradrag af billet- og betalingsgebyrer til billetkøberen.

8.8 Arrangøren kan ikke rejse krav overfor hverken Happenings eller billetkøber om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte attraktioner/begivenheder, uanset årsag.

8.9 Happenings er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken arrangøren eller billetkøberen.

8.10 Modtager Happenings opkrævning fra MobliePay eller andre betalingsformidlere på tilbagebetaling af kortbetaling f.eks. pga. af kortmisbrug hos en billetkøber, viderefaktureres beløbet til arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i arrangørens eventuelle tilgodehavende beløb. Såfremt arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos Happenings, skal arrangøren inden 8 arbejdsdage betale Happenings det fakturerede beløb. Det samme gælder i tilfælde af Happenings’ mistanke om misbrug af betalingskort, hvor Happenings eller billetkøberen kan kræve tilbagebetaling fra arrangøren.


9. Fortrydelse
9.1 I henhold til "Lov om visse Forbrugeraftaler" gælder der ingen fortrydelsesret på billetter købt på Happenings platform. Billetgebyr, herunder eventuelle kort- og administrationsgebyrer refunderes ikke.


10. Erstatning
10.1 Happenings refunderer ikke billetter uanset årsag.

10.2 Happenings gebyrer refunderes aldrig.

10.3 Billetkøberen kan søge om refundering af en billet hos arrangøren før den pågældende attraktion/begivenhed afholdes, forudsat at billetter til denne begivenhed fortsat er til salg. Det er arrangøren alener, der vurderer, om der kan ske refundering.

10.4 Såfremt en attraktion/begivenhed aflyses, er det arrangørens ansvar at oplyse Happenings samt billetkøberne herom, ligesom det er arrangørens ansvar at foranledige, at billetkøberne tilbagebetales billetbeløbene.

10.5 Arrangøren skal tilbagebetale Happenings det fulde beløb fra billetindtægter til en given attraktion/begivenhed, såfremt Happenings modtager chargebacks der tilsammen overstiger 5% af den samlede billetomsætning, eller hvis Happenings modtager en usædvanlig mængde eller type af chargebacks f.eks. fra stjålne kreditkort.

10.6 Det samme er gældende, såfremt attraktionen/begivenheden udskydes og ikke afholdes inden 20 dage efter den oprindelige dato.

10.7 Det er arrangørens ansvar at håndtere og bære enhver økonomisk byrde som følge af erstatningskrav eller sagsanlæg fra billetkøberes side - herunder også chargebacks - uanset årsag, korttype, land m.v.

10.8 Happenings skal til enhver tid holdes skadesløs i forhold til omkostninger, krav, forpligtelser og udgifter som er rettet mod Happenings og som er opstået som følge af arrangørens handlinger eller mangel på samme.

10.9 Rejses der sag mod Happenings med påstand om retskrænkelse, giver Happenings arrangøren skriftlig meddelelse herom via e-mail, og arrangøren er forpligtet til at medvirke til sagens løsning, herunder ved samarbejde med Happenings’ advokater, ligesom arrangøren accepterer, at afholde samtlige af Happenings’ hermed forbundne omkostninger.

10.10 Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at holde Happenings skadesløs for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat og Happenings’ advokat m.v. samt sagsomkostninger og erstatningsbeløb, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

10.11 Såfremt Happenings modtager et krav fra brugeren eller flere brugere, kan Happenings efter eget skøn, vælge at refundere pågældende. Happenings kan modregne ethvert refunderet beløb i arrangørens indtægter fra billetsalg. Alternativt kan Happenings skriftligt anmode arrangøren om fuldt at tilbagebetale beløbet inden 3 dage efter modtagelsen af en meddelelse herom. Arrangøren forpligter sig til, uden undtagelse, at tilbagebetale Happenings i denne forbindelse, herunder også hvis arrangøren har indsigelser mod gyldigheden af tilbagebetalingen. Eventuelle indsigelser mod tilbagebetalingen kan afgøres efter arrangøren har tilbagebetalt Happenings.

10.12 Arrangøren kan ikke opfylde sine forpligtelser på anden måde, herunder altså ikke ved modregning mod et tilgodehavende hos Happenings.

10.13 Hverken billetkøberen eller arrangøren kan holde Happenings ansvarlig for misbrug af konti.


11. Betalingsbetingelser
11.1 Alle priser er inkl. moms og andre afgifter med mindre andet eksplicit fremgår. Betaling er netto kontant.

11.2 Prisen for billetten, ydelsen eller produktet trækkes på billetkøberens konto, når ordren gennemføres og bekræftes.


12. Informationer om en attraktion/begivenhed
12.1 Arrangøren og billetkøberen accepterer, at Happenings opbevarer information om disse og om attraktionen/begivenheden.

12.2 Arrangøren har ansvaret for at oplysninger, der videregives til billetkøberne, er korrekte og fyldestgørende.

12.3 Arrangøren kan frit ændre i egne attraktioner/begivenheder så længe der ikke er nogen tilmeldte.


13. Oplysninger

13.1 Happenings er berettiget (men ikke forpligtet) til, at indhente generelle kreditoplysninger om arrangøren.

13.2 Arrangøren er bekendt med og godkender, at der kan foretages en sådan generel kreditvurdering, og at Happenings på den baggrund kan afvise en arrangør.

13.3 Desuden accepterer arrangøren, at Happenings registrerer kredit-og personoplysninger, som oplyst fra arrangøren, samt som indhentet, jf. ovenfor, i Happenings’ database.

13.4 Happenings har ret til, i markedsføringssammenhæng, at oplyse tredjemand om, at arrangøren er bruger af Happenings produkter.


14. Ansvarsbegrænsning
14.1 Happenings kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende.

14.2 Happenings’ eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Happenings har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og et evt. erstatningsansvar omfatter i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder f.eks. driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller lignende.

14.3 Endvidere er Happenings eventuelle erstatningsansvar begrænset til billetgebyret.

14.4 Arrangøren og billetkøberen benytter platformen på egen risiko.


15. Immaterielle rettigheder
15.1 Ved at oprette offentligt indhold/attraktioner/begivenheder på Happenings platform giver arrangøren Happenings ret til at kopiere, vise og distribuere indholdet samt indarbejde det i andre værker. Denne tilladelse er uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv og global.

15.2 Hverken arrangøren eller billetkøberen opnår immaterielle rettigheder, herunder heller ikke patent- eller ophavsret, til Happenings produkter eller samarbejdspartnernes produkter. Dette gælder for såvel software, hjemmeside og varemærker.

15.3 Arrangøren indestår for, at det af arrangøren anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder, ikke krænker tredjemands rettigheder.

15.4 Pkt. 10.9-10.10 finder ligeledes anvendelse.


16. Force majeure
16.1 Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for Happenings eller arrangørens kontrol, og som disse ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. strejker, lock-out, krig, it-nedbrud, m.v., suspenderes aftalens rettigheder og pligter for parterne i det tidsrum force majeure består.

16.2 Alle parter er forpligtet til at gøre sit yderste for at begrænse tab og således overholde sin tabsbegrænsningspligt.


17. Ændringer
17.1 Happenings kan til enhver tid ændre nærværende vilkår og betingelser uden varsel. Oplysning herom vil tilgå parterne ved næstfølgende log-in på Happenings platform.

17.2 Fravigelse af nærværende vilkår og betingelser skal også ske skriftligt.


18. Tvister
18.1 Tvister mellem arrangøren, billetkøberen og/eller Happenings behandles i henhold til dansk ret, ved Retten i Aarhus som rette værneting.


19. Klager
19.1 Klager over køb via vores applikation, som ikke kan løses mindeligt mellem Happenings og kunden, kan af kunden i visse tilfælde indbringe for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder, og www.nævneneshus.dk. ligesom klager kan indbringes på EU's nye online klageplatform, Online Dispute Resolution (ODR), http://ec.europa.eu/odr.


20. Cookie- og datapolitik
20.1 Cookies er små tekstfiler der kan læses og gemmes på brugerens smartphone.

20.2 Happenings benytter Cookies til at brugerens device kan huske brugernavn, adgangskode og sprog, samle statistik om hvordan app’en bruges gennem Google Analytics for Firebase, https://firebase.google.com/products/analytics/ samt gøre det muligt at dele indhold via sociale medier.

20.3 Cookies kan nemt fjernes men den præcise metode afhænger af din browser. Se hvordan du sletter eller blokerer for cookies på http://minecookies.org/cookiehandtering.

20.4 Cookies gemmes i et forskelligt antal måneder afhængig af formålet med de enkelte cookies. Hver gang du besøger Happenings forlænges perioden for de forskellige cookies, og de fjernes automatisk, når de udløber.


21. Informationsindsamling
21.1 Vi indsamler information fra brugeren, når han/hun registrerer sig Happenings applikation, logger ind på vedkommendes konto, foretager køb, tilmelder sig konkurrencer, og/eller når vedkommende logger ud. De indsamlede informationer inkluderer brugerens navn, e-mailadresse, telefonnummer, og/eller kreditkort (MobilePay oplysninger).

21.2 Dertil kommer, at Happenings automatisk modtager og optager informationer fra brugerens smartphone, inkluderet brugerens IP adresse, software og hardware egenskaber, og siden brugeren forespørger.


22. Opsigelse af bruger
22.2 Hvis en arrangør (enten privatperson eller erhvervsdrivende) eller billetkøber overtræder disse brugsbetingelser, kan Happenings opsige vedkommendes tilstedeværelse i applikationen og vedkommendes fremtidige mulighed af at købe billetter via Happenings. Happenings vil ligeledes informere de evt. relaterede arrangører herom, og disse må selv vurdere situationens omfang fra deres perspektiv. Det er alene op til Happenings at vurdere, hvornår en overtrædelse fra en arrangør eller en billetbruger kan medføre opsigelse.


23. Personoplysninger
23.1 Som bruger af Happenings og accept af denne aftale gives der samtykke til at registrere og behandle personoplysninger om brugeren og vedkommendes aktiviteter. Disse informationer bruges til at give brugeren relevante ”tilbud” og anbefalinger samt til at gennemføre vedkommendes billetbestillinger.

23.2 Happenings giver generelt ingen personlige data eller andre informationer indtastet i applikationen videre til tredjemand. Happenings forbeholder sig dog ret til at videregive navn, telefonnummer og e-mail til eventarrangøren og samarbejdspartnere med henblik på at opfylde det, brugeren har anmodet om af Happenings’ platform.

23.3 De personlige data indsamles med henblik på levering af billetter samt for at brugeren kan kontaktes i tilfælde af aflysning eller flytning af attraktionen/begivenheden.

23.4 De data, som Happenings registrerer, er reguleret af 'Lov om behandling af personoplysninger'. Dataansvarlig er Happenings. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Brugeren kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

23.5 Personoplysninger gemmes højst 12 måneder efter brug.

23.6 Brugeren kan altid ved henvendelse til Happenings få oplyst hvilke oplysninger Happenings har registreret om vedkommende, ligesom brugeren har mulighed for at gøre indsigelse mod oplysninger, der er registreret om vedkommende i henhold til reglerne i Persondataloven.

23.7 Brugeren har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende vedkommende. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.